Huub Oosterhuis: Rede auf einem SP-Kongress

Quelle:  Lijstduwer Huub Oosterhuis wil nieuw optimisme – SP

Toespraak Huub Oosterhuis voor het SP-partijcongres:

‘Christelijk’ is in de Nederlandse taal een aanduiding geworden van oprechtheid, een ander woord voor betrouwbaar. ‘Een christelijke oplossing’ is volgens Van Dale, het Grote Woordenboek der Nederlandse Taal, een fatsoenlijke oplossing. ‘Christelijk weer’ is redelijk goed weer. Een ‘christelijk’ verzorgingshuis? Is een toegewijd, goed georganiseerd, deskundig en vriendelijk verzorgingshuis waar je je veilig voelt.

Ansprache von Huub Oosterhuis auf dem SP-Kongress:“Christlich“ ist in der Niederländischen Sprache eine Bezeichnung geworden für Aufrichtigkeit, ein anderes Wort für verlässlich. „Eine christliche Lösung“ ist nach Van Dale, dem großen Wörterbuch der Niederländischen Sprache, eine ehrliche (anständige) Lösung. „Christliches Wetter“ ist ziemlich gutes Wetter. Ein „christliches“ Altenheim? Ist ein engagiertes, gut organisiertes, fachkundiges und freundliches Altenheim, wo man sich sicher fühlt.
De eerste christenen droomden van een betere wereld. Zij leefden binnen het harde Romeinse Keizerrijk, een slavenmaatschappij onder de terreur van het recht-van-de-sterkste. Opstandige slaven werden gestraft, met de dood aan het kruis. Die ersten Christen träumten von einer besseren Welt. Sie lebten im harten römischen Kaiserreich, eine Sklavengesellschaft unter dem Terror des Rechts des Stärkeren. Aufständische Sklaven wurden bestraft mit dem Tod am Kreuz.
De beweging rondom de joodse leermeester en profeet Jezus van Nazareth, die door zijn volgelingen ‘christus’ (dat betekent Messias) werd genoemd en die door het Romeinse bewind als staatsgevaarlijk werd veroordeeld tot de dood aan het kruis, heeft aanvankelijk de ethisch-sociale normen en idealen van de joodse godsdienst overgenomen. De eerste christenen herkennen zich in de profetische aanklachten tegen uitbuiting en woekerende rijkdom. De oudste documenten van de beweging die later ‘het christendom’ ging heten, bevatten heftige pleidooien voor hulp aan de allerarmsten, weduwen en wezen en tintelen van ‘messiaans’ verlangen naar een nieuwe rechtvaardige wereldorde, die zij ‘Koninkrijk van God’ noemden. Door de geschiedschrijvers van hun tijd werden zij ‘atheïsten’ genoemd, omdat ze weigerden de machtsaanspraken van de goddelijke Romeinse keizer te erkennen. Die Bewegung um den jüdischen Lehrer und Propheten Jesus von Nazareth, der von seinen Jüngern „Christus“ (das bedeutet Messias) genannt wurde und der durch das Römische Regime als staatsgefährdend verurteilt wurde zum Tod am Kreuz, hat zunächst die ethisch-sozialen Normen und Ideale der jüdischen Religion übernommen. Die ersten Christen bekennen sich zu den prophetischen Anklagen gegen Ausbeutung und wucherndem Reichtum. Die ältesten Dokumente der Bewegung, die später „Christentum“ genannt werden sollte, beinhalteten heftige Plädoyers für Hilfe an die Allerärmsten, Witwen und Weisen und funkelten mit ‚messianischem‘ Verlangen nach einer neuen gerechten Weltordnung , die sich „Reich Gottes“ nannte. Die Geschichtsschreiber dieser Zeit nannten sie „Atheisten“, weil sie sich weigerten die Machtansprüche des gottgleichen Römischen Kaisers anzuerkennen.
Altijd, door alle eeuwen heen, heeft het christendom de herinnering bewaard aan zijn radicale oorsprong. En tot op vandaag klinkt uit de mond van enkele christelijke theologen, met name in Latijns-Amerika en Afrika, het profetische protest tegen onderdrukking en armoede. Immer, durch alle Jahrhunderte hindurch, hat das Christentum die Erinnerung an seinen radikalen Ursprung bewahrt. Und bis zum heutigen Tag klingt aus dem Mund einzelner christlicher Theologen, insbesondere in Latein-Amerika und Afrika, der prophetische Protest gegen Unterdrückung und Armut.
Christelijk (‘gristelijk’) is terecht een woord gebleven dat appelleert aan sociale gerechtigheid, heel concreet: solidariteit met mensen die het op eigen kracht niet redden. ‘Red hen die geen verweer hebben’, die oproep tot sociale gerechtigheid wordt in de bijbel in de mond van God zelf gelegd. En de bijbel wordt tot op vandaag door christenen beschouwd als het Boek waaraan zij hun geweten toetsen. Christlich (“) ist ein Wort geblieben, das an soziale Gerechtigkeit appelliert, ganz konkret: Solidarität mit Menschen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen. „Rette die, die sich nicht wehren können“, dieser Ausruf zu sozialer Gerechtigkeit wird in der Bibel in den Mund von Gott gelegt. Und die Bibel wird bis heute von Christen als ein Buch an gesehen, mit dem sie ihr Gewissen prüfen können.
Zullen hedendaagse christenen – oprechte, betrouwbare mensen volgens Van Dale – deze radicale strekking van hun godsdienst, deze ‘bijbelse grondslag’, herkennen in, bijvoorbeeld, het partijprogramma van het CDA, dat in de komende jaren fors wil bezuinigen op de zorg? Is dat volgens de ‘bijbelse grondslag’, die het fundament is van het Christen Democratisch Appèl? Nederland heeft in 2002 gekozen voor een verzorgingsstaat, een ‘solidariteitsstaat’ waarin het lot verdeeld wordt naar draagkracht, waarin dus het noodlot aan banden gelegd wordt en het ‘recht van de sterksten’ teruggedrongen. Maar het CDA van Balkenende is die verzorgingsstaat aan het afbreken. De zorg heeft 450 miljoen euro minstens nodigt, krijgt 63 miljoen. Kunnen christenen dat maken? Dat is toch tegen hun eigen normen en idealen? Heeft het CDA gebroken met het beste van de christelijke traditie: verantwoordelijkheid voor ‘hen die geen verweer hebben’, mededogen met vluchtelingen en asielzoekers? Werden heutige Christen – aufrichtige, verlässliche Menschen nach Van Dale – diese radikale Tendenz ihrer Religion, diese biblische Orientierung, wiedererkennen in, z.B. dem Parteiprogramm der CDA, das in den kommenden Jahren massiv an Sozialhilfe einsparen will? Ist das die ‚Biblischen Orientierung‘, die das Fundament des Christ-Democratischen-Appels sein soll? Die Niederlande haben sich 2002 für einen Wohlstandsstaat entschieden, einen „Solidaritätsstaat“, wo das Los nach Tragkraft verteilt wird, wo das Schicksal an die Leine gelegt wird und das „Recht des Stärkeren“ zurückgedrängt. Aber die CDA und van Balkenende baut den Sozialstaat ab. Die Krankenpflege hat 450 Euro nötig, bekommt 63 Millionen. Können Christen das machen? Das ist doch gegen ihre eigenen Normen und Ideale? Hat die CDA gebrochen mit den besten ihrer christlichen Traditionen: Verantwortung für die, „die sich nicht wehren können“. Erbarmen haben mit Flüchtlingen und Asylbewerbern?
Dit ‘christelijk erfgoed’, die ‘bijbelse grondslag’ komt het CDA van Balkenende slecht uit in zijn verbond met de VVD van mevrouw Verdonk. (Er is nog een ander CDA, andersdenkende en –voelende partijleden, maar zij komen praktisch niet of nauwelijks aan het woord.) En dus worden weerloze asielzoekers aan het voortbestaan van deze coalitie geofferd; en wordt er weggekeken van de feiten die vier jaar lang door tientallen journalisten zijn opgeschreven, en door bekende Nederlandse schrijvers zijn gedocumenteerd. Hoe mensen onder dit beleid worden vernederd, geschonden en tot wanhoop gedreven: dat weten we heel goed. En er is dan ook vier jaar lang door 100.000 Nederlanders tegen geprotesteerd. Ik kan me geen redelijke partijpolitieke overweging voorstellen op grond waarvan dit onmenselijke beleid is te verdedigen. Inhumaan is het volgens de normen en idealen van de christelijke èn de sociaal-democratische traditie, als de fundamentele rechten van asielzoekers zo, bijna routinematig, worden geschonden. Dieses „christliche Erbe“, die „biblische Orientierung“ steht der CDA von Bakenende nicht gut im Zusammenhang mit der VVD von Frau Verdonk. (Es gibt wohl eine andere CDA, andersdenkende und -fühlende Parteimitglieder, aber sie kommen praktisch nicht, oder kaum zu Wort.) Und so werden wehrlose Asylbewerber für das Fortbestehen dieser Koalition geopfert, und es werden die Tatsachen übersehen, die vier Jahre lang durch zig Journalisten aufgeschrieben wurden, und durch prominente Niederländische Schriftsteller dokumentiert wurden. Wie Menschen unter dieser Politik erniedrigt werden, geschunden und in den Wahnsinn getrieben: dass wissen wir sehr gut. Und es wurde dann auch vier Jahre lang von 100.000 Niederländern dagegen protestiert. Ich kann mir keine vernünftige parteipolitische Begründung vorstellen, mit der diese unmenschliche Politik verteidigt werden könnte. Es ist inhuman, nach den Normen und Idealen einer christlichen und sozial-demokratischen Tradition, wenn die fundamentale Rechte von Asylbewerbern so, beinahe routinemäßig, verletzt werden.
Er is ook een andersdenkende en –voelende, traditioneel CDA-stemmende achterban, die op plaatselijk en regionaal niveau zijn mond opendoet en niet wegkijkt – en hopelijk maken zij mede het verschil tussen dit oude snoeiharde regime en een nieuw beleid, dat, zoals ook Pim Fortuyn bepleitte, met een Generaal Pardon zal moeten beginnen. Dat het zo niet langer mag, deze verharding – en dat dit beleid ons medeplichtig maakt aan schending van mensenrechten, en onze eigen waardigheid aantast – dat inzicht is beschaving; dat inzicht verdringen, verloochenen, is uitverkoop van beschaving. Es gibt auch eine andersdenkende und fühlende, traditionell CDA-stimmende Basis, die auf lokaler oder regionaler Ebene ihren Mund auftut und nicht wegschaut – und hoffentlich machen sie mit einen Unterschied zwischen diesem alten knallharten Regime und einer neuen Politik, die ähnlich wie Pim Fortuyn befürwortete, mit einer General-Amnestie beginnt. Das es so nicht länger gehen darf, diese Verhärtung – und dass diese Politik uns mitschuldig macht Menschenrechte zu verletzen, und unsere eigene Würde angreift – diese Einsicht ist Zivilisation, diese Einsicht zu verdrängen, zu verleugnen, ist Ausverkauf der Zivilisation.
De huidige coalitie is principieel tijdelijk. We kunnen ze wegstemmen, zo luid en duidelijk dat ze nooit meer worden teruggezien. Het economisch systeem, waaraan deze coalitie zo dienstbaar is, het neo-liberale postmoderne, dat van de vrije maar dan ook onbegrensd en ongeremd vrije markt, dat stem je niet zomaar weg. Dat heeft eeuwigheidsaspiraties, dat presenteert zich als het enig denkbare, wordt goddelijk vereerd, is ook bijna even goddelijk en wreed als het bewind van die Romeinse Keizers – een systeem dat miljoenen mensen uitstoot, overbodig maakt; miljoenen stervende kinderen produceert. Die gegenwärtige Koalition ist prinzipiell befristet. Wir könnten sie abwählen, so laut und deutlich, dass sie nie mehr wiederkehrt. Das ökonomische System, dem diese Koalition so zu Diensten ist, die Neoliberale-Postmoderne, die vom freien, aber dann auch unbegrenzten und ungebremsten freien Markt, das wählt man nicht so einfach ab. Das hat Ewigkeitsallüren, das präsentiert sich als das einzig denkbare, wird göttlich verehrt, ist auch beinahe so göttlich und grausam, wie das Regime des Römischen Kaisers – ein System dass Millionen Menschen ausschließt, überflüssig macht, Millionen sterbende Kinder produziert.
Met groot geraffineerd vertoon van lekkere dingen, begeleid door massamedia die ons, bijvoorbeeld via Big Brother-huizen en Gouden Kooien groot geld voorspiegelen, wordt geprobeerd ons verstand te benevelen en ons geweten te verdoven, zodat wij massaal vergeten wie de prijs betalen voor ons welvarende, steeds legere leven. Mit großer Raffinesse werden uns schöne Dinge gezeigt, begleitet durch Massenmedien, die uns, z.B. via Big Brother-Häuser und Goldenen Käfigen großes Geld vorspiegeln, und es wird versucht unseren Verstand zu vernebeln und unser Gewissen zu betäuben, so dass wir massenhaft vergessen wer den Preis bezahlen muss für unser wohlhabendes, immer leereres Leben.
Ik wil horen bij een partij die mij hiervan bewust maakt en scherp houdt; die een andere ‘levensleer’ ontwikkelt dan die van eigenbelang, concurrentie en Survival of the fittest; die mij naar de wereld leert kijken met de ogen van de misdeelden, de bedreigden; die mij leert mij in te leven in vluchtelingen. Die mij stimuleert een andere wereldorde voor mogelijk te houden, mijn ogen en oren te scherpen voor de kleinste tekenen van opleving, nieuw begin, nieuw optimisme. Een van de grote wijsgerige leermeesters van de geschiedenis, Immanuel Kant, heeft geleerd dat er in crisissituaties een ‘plicht tot vertrouwen’ bestaat. Ich will zu einer Partei gehören, die mir hiervon ein Bewusstsein macht und scharf hält, die eine andere „Lebenslehre“ entwickelt, als die von Eigennutz, Konkurrenz und Survival of the fittest, die mich lehrt die Welt zu betrachten mit den Augen der Bedürftigen und Bedrängten, die mich lehrt mich in Flüchtlinge hinein zu versetzen. Die mich stimuliert eine andere Weltordnung für möglich zu halten, meine Augen und Ohren schärft für die kleinsten Zeichen von Aufschwung, neuem Beginn, neuem Optimismus. Einer der großen philosophischen Lehrmeister der Geschichte, Immanuel Kant, hat gelehrt, dass es in Krisensituationen eine „Pflicht zur Zuversicht“ gibt.
En ooit las ik, in een boek, het utopische visioen van een wereld waar de bomen altijd in groene bloei staan, waar men de oorlog afleert … en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven. Dat, lijkt me, komt in de buurt van de dromen en zelfs de partijprogramma’s van Groen Links, Partij van de Arbeid en SP samen. Dat wil ik wel duwen. Und einmal las ich, in einem Buch, die utopische Vision von einer Welt wo die Bäume immer in grüner Blüte stehen, wo man den Krieg abschafft … und junge Menschen erst an ihrem hundersten sterben. Das, scheint mir, kommt in die Nachbarschaft der Träume und selbst der Parteiprogramme von GrünLinks, ParteiVonDerArbeit und SP zusammen. Da will ich gerne schieben.( Anm. d. Übers.: schieben = „duwen“,
offenbar eine Anspielung auf „lijstduwer“,
= Kandidat auf einem hinteren Platz, „Stimmenfänger“,
als der ja Huub Oosterhuis bei der SP angetreten war.
ein Wortspiel, das sich wohl schwer übersetzen lässt … )

 

Schreibe einen Kommentar