Elisabet Hermodsson: Jag vill va‘ diagonal

Ett politisk gräl utbryter här mellan Disa och hennes man kommunalrådet met anledning av byalagets, för kommunens styresmän synnerligen irriterande aktivitet. I egenskap av socialdemokratiskt kommunalråt är Ruter angelägen om klara partipolitiska gränsdragninga och ogillar därföre Disas engagemang i byalages tvär- och diagonalpolitiska hantering. . Hier geraten Disa und ihr Mann Ruter in einen politischen Streit.
Anlaß sind die Aktivitäten der Bürgerinitiative, die für Ruter, der Ratsherr in der Kommune ist, offenbar irritierend sind. In seiner Eigenschaft als sozialdemokratischer Ratsherr ist Ruter bemüht parteipolitische Grenzen zu ziehen, und daher missbilligt er Disas Engagement in der überparteilich ausgerichteten Bürgerinitiative:
1. Strophe
„Nej, jag gillar ej ditt val“, säger Ruter
ej ditt byalag med grönblå romantik
„Rent politiskt sett fatal!“ säger Ruter
„Kors och tvärs den går mot all systematik.
Alltid sätts vi i kommunen på det hala
jämt ni bråkar om nån väg och om nån vik
ni är tvära, ni är dumt diagonala
ni förstår ej alls vår framstegs mekanik
Nej, jag gillar ej ditt val“, säger Ruter
„ej ditt byalag med grönblå romantik“.
. Nein, ich billige nicht deine Entscheidung, sagt Ruter
nicht die Bürgerinitiative mit grün-blauer-Romantik
“Rein politsch gesehen fatal”!, sagt Ruter
“Kreuz und quer, das geht gehen alle Systematik”
Immer werden wir in der Kommune aufs Glatteis geführt
doch ihr nörgelt über dies und das (wörtlich, uber ’nen Weg und über ’ne Bucht)
Ihr seid quer, ihr seid verdammt diagonal
ihr versteht nicht des Fortschritts Mechanik
Nein, ich billige nicht deine Entscheidung, sagt Ruter
nicht die Bürgerinitiative mit grün-blauer-Romantik
2. Strophe
Skogen vill du hugga kal, bäster Ruter
det är så du tror glesbygden får bröd
Jag vill va‘ diagonal, bästa Ruter
jag vill va‘ diagonal intill min död!
Jämt ni sitter och planera i fel skala
skolan har lagts ner och handelsbon är död
Ska du sitta där och oss så dummt förtala
vi som kämpar för var bygd ned livets glöd
Jag vill va‘ diagonal, bästa Ruter
jag vill va‘ diagonal intill min död!
. Den Wald willst du schlagen kahl, liebster Ruter,
so denkst du, bekommt die Gemeinde Brot
Ich will diagonal sein, liebster Ruter
ich will diagonal sein bis zu meinen Tod!
Da sitzt ihr und plant in falscher Richtung
die Schule wurde geschlossen und die Kaufläden sind tot
Willst du uns so für dumm verkaufen
wir, die kämpfen für unseren Ort mit Lebens Glut
Ich will diagonal sein, liebster Ruter
ich will diagonal sein bis zu meinen Tod.
3. Strophe
„Du är bra sentimental“, säger Ruter
„du är dränkt i reaktionens blå mysik
och din kunskap är rätt skral“, säger Ruter
„du förstår ej alls partiets metodik“
Jämt ni pratar om nån väg och om nån svåla
I partiets kista slår ni spik för spik
för ni samarbetar med det mest fatala
för att redda eran mögliga butik
Du er anno-dazumal“, säger Ruter
du är drängt i reaktionens blå mystik.“
. Du bist schön sentimental, sagt Ruter
du bist getränkt in der blauen Mystik der Reaktion
und dein Wissen ist recht dürftig
du verstehst überhaupt nicht die Methodik der Partei,
Immer redet ihr über irgendeinen Weg oder (svåla?) –
Und in den Sarg der Partei schlagt ihr Nagel für Nagel
denn ihr arbeitet zusammen mit den fatalsten
um euren eigenen Laden zu retten
Du bist annodazumal, sagt Ruter
du bist geträngt in der blauen Mystik der Reaktion
4. Strophe
Enligt Engels företal, bäster Ruter
till en uppsats utav Marx om folkets bröd
ska man va‘ diagonal, bäster Ruter
ska man va‘ diagonal i kampen röd!
I kommunens paperskvarna jämt förhala
det är vad ni vakert kallar glesbygdsstöd
och ni samarbeter med det mest centrala
väl med stora herrars makt och överflöd
Du är bara vertikala, bäster Ruter
du är bara vertikala, det blir din död!
. Nach Engels Vorwort, liebster Ruter
zu einem Aufsatz von Marx über das Brot des Volks
soll man diagonal sein, liebster Ruter
soll man diagonal sein im roten Kampf
In der Papiermühle der Kommune wird verschleppt
was ihr Strukturhilfe für wenig besiedelte Gebiete nennt
und ihr arbeitet mit der ganz zentralen
mit der Macht der großen Herren und ihrem Überfluß
Du bist nur vertikal, liebster Ruter,
du bist nur vertikal, das wird dein Tod.
5. Strophe
Men ja har ej något val, säger Ruter
sådan är realitäternas logik
Fast der ger mig ångestkval, säger Ruter
vill jag följa vår regeringens politik
Om nån tupp i denna bygden slutar gala
om nån häst i denna bygden får kolik
är ni alltid bara oss nie vill förtala
snart vi ligger platt för er kalabalik
Men jag har ej något val, säger Ruter
jag vill följa vår regerings politik
. Aber ich habe keine Wahl, sagt Ruter
so ist die Logik der Realität
Obwohl es macht mir Angstqualen, sagt Ruter
will doch folgen unserer Regierungspolitik
Wenn ein Hahn in diesem Ort aufhört zu krähen
wenn ein Pferd in diesem Ort Kolik bekommt
seid ihr immer nur uns am verurteilen
bald liegen wir flach vor eurem Aufruhr
Aber ich habe keine Wahl, sagt Ruter
ich will unserer Regierungpolitik folgen.
6. Strophe
Jag förstår ditt hjärtas kval, bästa Ruter
jag förstår så väl din själs aritmetik
Själv jag har ej något val, bästa Ruter
ja vil va‘ diagonal i politik
Säg du vad du vill om detta pekorala
i min känsla för en bygdens romantik
men jag älskar gamla hus och vägar smala
och jag har en särskild känsla för lyrik!
Så ja är diagonal, bästa Ruter
ja, jag är diagonal i politik.
. Ich verstehe deines Herzen Qual, liebster Ruter
ich verstehe so gut die Arithmetik deiner Seele
Selbst habe ich keine Wahl, liebster Ruter
ich will diagonal sein in der Politik
Sag was du willst über das Geschreibsel
über mein Gefühl für die Romantik eines Ortes
aber ich liebe alte Häuser und schmale Wege
und habe ein besonderes Gefühl für Lyrik!
So bin ich diagonal, liebster Ruter
Ja, ich bin diagonal in der Politik

Schreibe einen Kommentar